WEBSITE BELEIDSREGELS PRIVACY

 

1. Privacyverklaring

 

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. IC-Platform zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verwerken. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens verklaren wij dat wij de internationaal erkende normen van bescherming van de privacy volledig zullen naleven. Daarbij garanderen wij naleving door onze medewerkers van strenge normen van veiligheid en vertrouwelijkheid. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

 

2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens

 

Een aantal diensten kan registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, is het mogelijk dat u bepaalde velden moet invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel), en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet kiezen. Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u geen toegang krijgen tot de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. IC-Platform verwerkt persoonsgegevens voor specifieke en beperkte doeleinden waarover we u informeren wanneer we informatie aan u vragen. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u voor andere doeleinden te communiceren. De informatie die u naar onze afdeling klantenservice stuurt, wordt alleen gebruikt voor het oplossen van uw probleem en blijft voor het overige geheim. IC-Platform bewaart uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor deze doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of ethische vereisten die gelden voor rapportage of het bewaren van documentatie.

 

3. Geheimhouding van informatie

 

IC-Platform zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen buiten IC-Platform of de aan haar gelieerde bedrijven. Persoonsgegevens kunnen echter bij gelegenheid worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens IC-Platform optreden, of in verband met de activiteiten van IC-Platform, voor verdere verwerking overeenkomstig het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Wanneer openbaarmaking van persoonsgegevens aan een derde partij waarschijnlijk of noodzakelijk is om welke reden dan ook, zal IC-Platform waar mogelijk trachten te waarborgen dat de openbaarmaking en het bedoeld gebruik van de gegevens duidelijk worden aangegeven. Deze derde partijen kunnen andere beleidsregels voor de privacy hanteren. We trachten echter te waarborgen dat die derde partijen hetzelfde niveau van bescherming leveren als IC-Platform en waar van toepassing, zullen we contractueel vastleggen dat deze de overgedragen gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door IC-Platform worden goedgekeurd.

 

4. Recht van toegang

 

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn. Wanneer u toegang tot uw persoonsgegevens bij ons wenst of deze wenst te corrigeren, neem dan contact op met IC-Platform. Uw verzoek zal direct en correct worden afgehandeld. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor een verzoek om correctie, maar voor alle andere verzoeken kan IC-Platform een kleine vergoeding vragen om haar kosten te dekken. Verzoeken om persoonsgegevens te wissen zullen onderworpen zijn aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen tot rapportage, archiveren of bewaren van documentatie die aan IC-Platform zijn opgelegd.

 

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die IC-Platform on-line verzamelt te waarborgen, gebruikt IC-Platform datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die de gegevens moeten gebruiken, die getraind zijn om deze gegevens correct te gebruiken en die strenge normen van vertrouwelijkheid naleven. Wanneer een medewerker onze beleidsregels en procedures schendt, zullen dienovereenkomstig disciplinaire maatregelen volgen. Naleving van onze beleidsregels en procedures door het personeel wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Hoewel we geen waarborg kunnen geven tegen verlies, misbruik of wijziging van gegevens, proberen we deze gebeurtenissen te voorkomen.

 

6. Gegevensoverdracht in het buitenland

 

IC-Platform kan uw gegevens doorgeven aan een van haar databanken buiten uw land van vestiging. Wanneer het niveau van privacybescherming in een land niet voldoet aan erkende internationale normen, zullen we waarborgen dat gegevensoverdracht naar databanken in dat land voldoende wordt beschermd en dat de gegevensoverdracht aan derde partijen in die landen niet zal plaatsvinden tenzij we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming voor deze overdracht krijgen.

 

7. Anonieme gegevens en ‘cookies’

 

De meeste informatie die IC-Platform van haar website(s) verzamelt, is anonieme informatie, zoals de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u geeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen we persoonsgegevens van u. Deze anonieme informatie wordt door IC-Platform verwerkt om de inhoud van de site te verbeteren en om globale statistieken samen te stellen betreffende personen die onze site gebruiken voor interne marktonderzoek doeleinden. Zodoende kan IC-Platform ‘cookies’ installeren die de eerste domeinnaam van de gebruiker (bijvoorbeeld ‘bigmail.com’ van het e-mailadres van ‘john@bigmail.com’) en de datum en tijd van de toegang verzamelen. Met de ‘cookies’ zelf kan de identiteit van de gebruiker niet worden vastgesteld. Een ‘cookie’ is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ‘Cookies’ zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt als u een ‘cookie’ ontvangt. Dan kunt u beslissen of u het accepteert of niet.

 

8. Spamming

 

IC-Platform laat ‘spamming’ niet oogluikend toe. Spamming wordt gedefinieerd als het herhaaldelijk en in grote aantallen versturen van ongevraagde e-mails, doorgaans van commerciële aard, naar mensen met wie de afzender vooraf geen contact heeft gehad of die deze berichten hebben geweigerd. Echter, wanneer IC-Platform van mening is dat bepaalde product- of gezondheidsinformatie of andere informatie voor u van belang is, behoudt ze zich het recht voor u via e-mail op de hoogte te brengen waarbij u de keuze heeft om af te zien van deze dienst door ons hiervan per e-mail of schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

9. Links met andere sites

 

Deze beleidsregels voor de privacy zijn alleen van toepassing op de websites van IC-Platform en haar gelieerde bedrijven met uitsluiting van de websites van derde partijen. IC-Platform kan links met andere websites verzorgen die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het internet, kan IC-Platform de kwaliteit van elke link die ze op haar site heeft niet garanderen en is IC-Platform dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden.

 

10. Neem contact op met IC-Platform

 

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met IC-Platform. Deze beleidsregels voor de privacy zijn vanaf 1 januari 2013 van kracht. We trachten de u ter beschikking staande middelen voortdurend te verbeteren om de gegevens die u ons verstrekt te beheren.