DEELNAME (GEBRUIKERS) OVEREENKOMST IC-PLATFORM (en aangesloten sites)


Partijen,

 

IC-Platform BV, hierna te noemen IC-Platform, gevestigd te Leusden,

 

en


Het bedrijf zoals opgegeven via elektronische of schriftelijke weg,
hierna te noemen deelnemer, het lid,

Door het bezoeken van en browsen op de websites van IC-Platform B.V. en het bestellen van goederen en diensten op deze websites wordt geacht de volgende overeenkomst tussen partijen te zijn overeengekomen, en aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud.

 

Overwegende

 

dat IC-Platform een online inkoop webportaal voor (branche) organisaties heeft ontwikkeld onder de naam IC-Platform, waarbij de inkoopvolumes van de deelnemer(s) op diverse terreinen worden gebundeld teneinde inkoopvoordelen te verkrijgen;

 

dat IC-Platform eigenaar en beheerder is van verschillende websites/webportalen o.a. voor bij haar aangesloten branche-organisaties en ondernemersverenigingen en waarvoor zij de inkoopactiviteiten verzorgt;

 

dat bij IC-Platform zijn aangesloten deelnemers/leden en leveranciers van goederen en diensten;

 

dat IC-Platform het sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten tussen rechtstreeks de leden en de leveranciers faciliteert;

 

dat deelnemerlid wenst te worden van een van de genoemde inkoopactiviteiten;

Verklaren als volgt overeen te komen:

 

1. Deelnemer treedt tot wederopzegging met zijn nader omschreven vestigingen toe als deelnemer tot het bovenomschreven inkoopsysteem;

2. Deelnemer dient bij toetreding aan te geven welke van zijn vestigingen dienen als “afleveradres”. Tenzij anders aangegeven is een “afleveradres” automatisch ook een “factuuradres”;

3. De opgegeven adressen kunnen indien gewenst te allen tijde door de deelnemer worden gewijzigd. Ook dient per vestiging een contactpersoon te worden opgegeven;

4. Niet door deelnemer bij IC-Platform opgegeven vestigingen kunnen niet deelnemen aan de mantelovereenkomsten aangeboden via IC-Platform;

5. IC-Platform verplicht zich de opgegeven adressen terstond aan alle bij IC-Platform aangesloten leveranciers te melden. Dit geldt ook voor eventuele tussentijdse wijzigingen;

6. IC-Platform behoudt zich te allen tijde, zonder opgave van redenen, het recht voor om deelnemers te weigeren.


In te kopen goederen en diensten

 

7. IC-Platform zorgt voor periodieke bekendmaking aan deelnemer van de aard, condities en leveranciers inzake de desgewenst in te kopen goederen en diensten langs schriftelijke en/of elektronische weg;

8. IC-Platform zorgt in dit verband eveneens en op dezelfde wijze voor informatie over de afhandeling c.q. verwerking van bestellingen;

9. IC-Platform geeft de deelnemer na acceptatie van deze overeenkomst en na acceptatie als deelnemer/lid door IC-Platform toegang tot de betreffende website door het toesturen van een inlogcode;

10. Indien een deelnemer op de hoogte is van gunstiger inkoopcondities buiten IC-Platform voor dezelfde of gelijkwaardige producten, is zal hij IC-Platform hierover terstond informeren;

11. Deelnemer is gehouden ontvangen goederen c.q. diensten direct na ontvangst te inspecteren. Bij geconstateerde gebreken dient deelnemer dit terstond aan de betrokken leverancier IC-Platform en te melden. Dit schort echter de betalingsverplichting van deelnemer niet op.

 

Facturatie en betaling

 

12. In plaats van de normale eigen facturatie door de leverende leverancier kan IC-Platform door haar leveranciers worden gemachtigd de vorderingen voor leveringen van goederen en diensten te incasseren;

13. Zolang door de leverancier of IC-Platform geen betaling is ontvangen, blijven de geleverde goederen en of diensten eigendom van de leverende leverancier en mogen de betrokken goederen en of diensten niet worden doorverkocht of verpand c.q. anderszins bezwaard worden;

14. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier of IC-Platform gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, tenzij anders in de voorwaarden van de leverende leverancier is overeengekomen;

15. Tenzij in de voorwaarden van de leverende leverancier anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum ;

16. De deelnemer verstrekt middels akkoord verklaring met deze voorwaarden een machtiging voor automatische incasso aan de leverancier of IC-Platform;

17. Deelnemer is verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening met het nummer zoals opgegeven bij de totstandkoming van deze overeenkomst;

 

Deelnamebijdrage

 

18. Deelnemer is lidmaatschapsbijdrage aan IC-Platform verschuldigd van € 99,- excl. btw per kalenderjaar per bedrijf/vestiging;

19. De bijdrage(n) worden per kalenderjaar (of resterende maanden) vooraf gefactureerd. Deelnemers ontvangen hiervoor een factuur per e-mail;

20. Bij opzegging van de overeenkomst is IC-Platform geen restitutie verschuldigd voor reeds betaalde lidmaatschapsbijdragen;

21. Indien IC-Platform de lidmaatschapsbijdrage wenst te wijzigen, zal zij uiterlijk drie maanden voor het begin van een nieuw kalenderjaar haar deelnemers hierover informeren;

22. Met de aangesloten branche-organisaties/ondernemersverenigingen kunnen afwijkende afspraken over de voor de leden toepasselijke deelnemersbijdrage worden gemaakt;

Duur en beëindiging overeenkomst

23. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden telkens lopende tot het einde van een vol kalenderjaar;

24. De opzegtermijn is 3 maanden en dient per aangetekend schrijven te worden ingeroepen, uiterlijk voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar. Mocht de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn zijn opgezegd dan loopt deze automatisch voor een zelfde periode (12 maanden) door;

25. IC-Platform is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van overlijden, ontbinding van het bedrijf, faillissement, surseance van betaling of verlies van verstrekt bancairkrediet aan de zijde van deelnemer;

26. Indien zich omstandigheden voordoen als hierboven onder 25 vermeld, of indien derden beslag leggen op goederen die nog onder het eigendomsvoorbehoud vallen van de leverende leverancier, is deelnemer verplicht de leverancier en IC-Platform hierover onverwijld te informeren;

27. Bij beëindiging van deze overeenkomst is deelnemer verplicht alle informatie c.q. materialen die verband houden met deze overeenkomst, niet zijnde geleverde en betaalde goederen en diensten, aan IC-Platform terug te geven;

Diversen

28. Hoewel IC-Platform uiterst zorgvuldig tewerk gaat bij het selecteren van de aangesloten leveranciers, is zij niet aansprakelijk voor het niet of niet goed nakomen van verplichtingen die zijn aangegaan door de leverancier(s) in de richting van deelnemer;

29. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de leverancier en IC-Platform niet. Prijswijzigingen zullen door de leverancier(s)of IC-Platform gemeld worden;

30. Indien onderdelen van deze overeenkomst strijdig mochten blijken te zijn met enige wettelijke bepaling, dan wordt de rechtsgeldigheid van de overige delen van deze overeenkomst daardoor niet aangetast;

31. Bij het ontstaan van geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, zullen partijen eerst trachten een oplossing in der minne te vinden, alvorens een beroep te doen op de bevoegde rechter. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;

32. Bij inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn alle eventuele eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen partijen vervallen;

33. IC-Platform is te allen tijde gerechtigd om gegevens die door deelnemer zijn verstrekt te beoordelen op waarheid en de kredietwaardigheid te beoordelen voordat IC-Platform deelnemer toelaat tot haar systemen;

34. Deze overeenkomst treedt onmiddellijk in werking op het moment dat deelnemer heeft aangegeven akkoord te gaan met deze voorwaarden en IC-Platform een bevestiging per e-mail aan deelnemer heeft gezonden.

 

Versie d.d. 13-12-2013